2009-2010
2009-09-26 - 27 WSKA Világbajnokság, Cancun / WSKA World Championship, Cancun
2009-11-27 - 29 ESKA Európa Bajnokság, Wels / ESKA European Championship, Wels
2010-03-27 JKA Európa Bajnokság, Bochum / JKA European Championship, Bochum
2011
2011-01-22 - 23 Sawada tábor, Celje / Gasshuku with Sawada Sensei, Celje
2011-02-19 Gichin Cup, Prága / Gichin Cup, Prague
2011-03-04 - 06 Sawada tábor, Pásztó / Gasshuku with Sawada Sensei, Paszto
2011-03-12 Sárvár Kupa / Sarvar Cup
2011-04-02 JKA Európa Bajnokság / JKA European Championship
2011-04-30 JKA Országos Bajnokság / JKA National Championship
2011-05-06 - 08 Szlovén Gasshuku / Gasshuku in Slovenija
2011-06-21 - 26 Shoryumon Gasshuku
2011-07-02 - 03 Cseh Gasshuku, Prachatice / Gasshuku in the Czech Republic
2011-07-13 - 16 Budapest Gasshuku 2011
2011-08-14 - 23 XII. Funakoshi Gichin Shotokan Karate-do World Championship - Thailand, Pattaya